A33

R̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼…̼̼Kh̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼;̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ế̼n̼.̼ ̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.̼2̼0̼0̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼.̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼2̼3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼0̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼

R̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼…̼̼Kh̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼y̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼ú̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼;̼ ̼s̼u̼m̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼;̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼(̼3̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼,̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼b̼ờ̼ ̼b̼ế̼n̼.̼ ̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ẫ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼â̼u̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼H̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼A̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼2̼.̼2̼0̼0̼3̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼4̼.̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼P̼C̼2̼3̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼.̼2̼0̼1̼0̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ộ̼i̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼,̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ế̼n̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L̼

̼V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼.̼ ̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼(̼h̼ô̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼“̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼.̼1̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼á̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼.̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼X̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼ỳ̼”̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼à̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼5̼.̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼…..

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L̼

̼V̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼K̼i̼ề̼u̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼K̼i̼ề̼u̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ ̼2̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼.̼ ̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼(̼h̼ô̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ở̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L̼

̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

̼“̼S̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼”̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼ớ̼i̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼(̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼)̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼u̼.̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼R̼.̼L̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼h̼à̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼.̼1̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼x̼é̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼6̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼ ̼T̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼Đ̼á̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼7̼)̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼1̼)̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼á̼c̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼,̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼a̼i̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼.̼

̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼o̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼9̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼X̼ú̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼k̼ỳ̼”̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼…̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼t̼r̼á̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼

̼C̼ò̼n̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼G̼i̼à̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼.̼5̼.̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ẻ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼h̼i̼ê̼n̼ ̼(̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼o̼à̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼)̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼G̼i̼à̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼…..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *